VEKAS LEIAR OM SJUKEFRÅVÆRET: Fokus er eit fint ord, men det har ikkje overnaturlege krefter

VEKAS LEIAR OM SJUKEFRÅVÆRET: Fokus er eit fint ord, men det har ikkje overnaturlege krefter

av Esther Moe

Med sine 434 årsverk, er Suldal kommune ei hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet vårt, og med ein desentralisert struktur, er kommunen både ein viktig tenesteytar og ein viktig arbeidsplass.

Det siste året har sjukefråværet stige markant. Frå rundt 7 prosent i fjor sommar til bekymringsfulle 10, 5 prosent i vår.
Når rådmannen for litt sidan la fram siste rapportering, er talet for organisasjonen totalt komme ned på 9, 4 prosent. Det er ei betring, men inga friskmelding, særleg fordi det finst avdelingar der over 20 prosent av personalet er sjukmelde.

Det er lett å forstå og det er bra at folkevalde som Kari Vaage Gjuvsland (Ap), nå verbalt slår handa i bordet og krev forklaringar.
Ei sjukemelding har minst to sider. Den eine er privat, og ingen arbeidsgivar har krav på full innsikt i nokon sin helsesituasjon, anten det gjeld det fysiske eller det psykiske.

Men summen av sjukemeldingane i ein organisasjon er i høgaste grad eit leiaransvar. Ein treng korkje vera rakettforskar eller psykolog for å vita at både dei som har sår hals og dei som har langt alvorlegare tilstandar, lettare finn si indre rest-arbeidsglede dersom det er hyggeleg og meiningsfylt å vera på arbeid.

Administrasjonen karakteriserer i si rapportering at utviklinga er ”svært negativ” og bedyrar at kommunens arbeidsmiljøutval (AMU) det siste året har arbeidd målretta med tiltak. Frå rapportering til møte, kurs og samlingar og ”fokus” på sjukefråvær ved arbeidsplassbesøk. Det høyrest jo tilforlateleg ut.

Men så, langt nedi kapittelet, kjem ei gåte av ei setning, det står rett og slett: ”No er det nok ei erkjenning at fokuset i større grad må vera direkte retta mot dei einingane som har høgt fråvær, og me er innstilte på å nytta ekstern hjelp i dette arbeidet.”

Kan det verkeleg vera tilfellet? At ein organisasjon med eit tiltakande problem ventar i månadsvis med å gå laus på sjølve verkebyllane?

Fokus eit kjekt ord, men det har ikkje lækjande kraft eller overnaturlege evner. Igjen er me ved eit problem der nettopp eit gjennomsiktig samfunn med korte vegar mellom menneske, skulle gi leiarar og organisasjon eit ekstra fortrinn. Men som i lege-saka, ser det ikkje ut til at det hjelper særleg. Dessverre. Skal ein sløkkja ein brann, er minstekravet at ein finn ut kor det brenn mest og tar tak der først.

Esther Moe, redaktør