Trassar  Folkehelseinstituttet-held  fram  med  karantene-restriksjonane

Slik såg det ut då ordføraren samla formannskapet til digitalt møte i dag.

Formannskapet i Suldal:

Trassar Folkehelseinstituttet-held fram med karantene-restriksjonane

Suldal går vidare med strenge karantenerestriksjonar, men lempar på jobbreiser og kontakt med alvorleg sjuke familiemedlemmer.

av Esther Moe

Vedtaket i ettermiddag blei fatta mot ei stemme. Det var Sverre Underbakke (H) som meiner det nå, som tida har gått, er vanskeleg å sjå nytta av restriksjonar som altså gir tøffe utfordringar for både næringsliv og ein del innbyggjarar.

Opningane
Rådmannens innstilling var å halda fram med restriksjonane ytterlegare ei veke, og slik blir det. Formannskapet blei informert om at Folkehelseinstituttet ikkje tilrår denne type tiltak.
Endringane som i dag blir gjort er opning for nødvendige arbeidsreiser og besøk til alvorleg sjuke familiemedlemmer og gravferder.
Nytt er også at Etne og Ullensvang er unntatt frå karantenebestemmingar.
Rådmannen har fullmakt til å kunna oppheva vedtaket også før ei veke er gått.

Rådmann i tvil
Formannskapsmedlemmene møttest i dag via Messenger. Meininga var at kommuneleiinga som sat i kommunestyresalen skulle ha dei på storskjerm, men teknologien var ikkje på lag. Dermed blei det via ordføraren sin iPad, der dei folkevalde kunne høyra og sjå kvarandre.
Rådmannen la ikkje skjul på at han la fram si innstilling under tvil, men fekk brei støtte frå dei folkevalde.

Utvida kriseramma til to millionar kroner
Formannskapet utvida også samrøystes rådmannens krisepenge-ramme, frå ein til to millionar og samtlege av dei folkevalde gav utrykk for stor tillit til rådmannen.