Skuleveke  og  demokrati

LESARBREV:

Skuleveke og demokrati

av Sylvi M. Helgeland

Det var med aukande interesse og beundring eg las i Suldalsposten denne veka, eit innlegg frå foreldre i Erfjord om skuleveka til elevane på skulen i bygda og prosessane som var gjennomførte i forhold til om det skulle vere fire- eller femdagars veke. Eg tenkte, jammen er det håp for demokratiet så lenge det finst slike folk! Kjærkome i ei tid der spinndoktorar og samrøre mellom presse/politikk/finans, meir og meir fortrengjer både politikken og den politiske samtalen.

I tillegg, det dei står for, dei har valt å busetje seg i denne bygda, eit bevisst val ut frå sine verdiar og moglegheitene Suldal byr på, som frå sidelina ser det ut til å ha vore store og gode både for einskildmennesket og fellesskapet, – hittil.

Desse foreldra har arbeidd ryddig og rett i forhold til saka om fire- eller femdagars veke, – slik det høver seg i eit opplyst demokrati med tilhøyrande spelereglar. Saka er handsama på skikkeleg vis – med tryggleikskapande, demokratiske prosessar og avgjerder. Etter slike prosessar skulle saka vere avgjort og ungane skal gå på skulen fire dagar i veka, og punktum skulle eigentleg vore sett. Så ser det ut til at Nokon vil bestemme sjølv og overstyre lovlege vedtak. Det er ikkje bra, verken for helse eller utvikling.

Kjære politikarar, de er valde til å styre og forvalte med folkestyret som grunnlag og retningsgjevar i arbeidet dykkar. De må akseptere og velsigne at det på Erfjord skule skal vere fire-dagars veke, i tråd med folkeviljen.

Dei som eventuelt har problem med at Erfjord skule skal ha fire-dagars veke, kan lese ei bok av Rita og Tom Tiller som heiter «Den andre dagen». Kanskje den kan vere til hjelp. Den belyser skulen sitt oppdrag og mandat, – å førebu ungane på sjølvaste livet, og forsvarar firedagars veke pedagogisk.

Det kan hende at firedagars veke og er meir i tråd med den nye læreplanen som blir gjort gjeldande frå 2020, der «demokrati og medborgarskap» er ein viktig verdi, og «demokrati og medborgarskap» er eitt av tre tverrfaglege tema som skal vere innbakt i alle fag.

Ei oppmoding til politikarane, syt for at demokratiske spelereglar vinn – ikkje «spinn».

04.04.19
Sylvi M. Helgeland

Har du tankar om dette temaet, eller andre ting du ønskjer å skriva om på lesarbrevplass i Suldalsposten? Send ditt bidrag til redaksjon@suldalsposten.no