LEIAR:  Sjukt  høgt  fråvær

LEIAR: Sjukt høgt fråvær

av Esther Moe

Når det kjem til økonomi, framstår Suldal kommune som ein krysning av Onkel Skrue og Fetter Anton. Mens nabokommunane må gjera tøffe val, kan Suldals folkevalde både impuls-shoppa nye elev-stolar og putta millionar på sparegrisen. Og rådmann Øyvind Valen minner titt på at flaks er ein vesentleg del av Suldals gunstige økonomiske stilling når ein kan notera seg eit overskot på 10,7 prosent for fjoråret.

Men kroner og øre er ikkje det einaste som blir oppgjort i tal.
Det gjer også andre indikatorar som fortel om rikets tilstand, og ein av dei viktigaste er sjukefråværet.
Det gir frykteleg lite grunn til glede, forsiktig sagt. Tvert om. Varaordførar Kari Vaage Gjuvsland (Ap) karakteriserte alt i årsmeldingsbehandlinga fjorårets fråværsprosent som alarmerande. Då var talet åtte. Målsetjinga er seks.
Sidan er det blitt verre.

Status når første del av året er gjort opp, er eigentleg både sjokkerande og trist. Med vel 25 prosent sjukefråvær ved Vinjar bu-og omsorgssenter, ein av einingane med høgast fråvær, betyr det at kvar fjerde tilsett er sjukemeldt.
Sjølvsagt skal og må dei folkevalde vera uroa over dette, anten ein legg helsemessige, økonomiske eller omdømme-omsyn til grunn.

Men det som også uroar somme av politikarane er at dei tydelegvis har levd i eit inntrykk av at fråværet i all hovudsak handlar om folks helse, og at arbeidssituasjonen berre er ein marginal faktor.
Det inntrykket blir nå kraftig utfordra; nemnde varaordførar seier rett ut at ho er blitt kontakta av tilsette som tydelegvis har behov for å korrigera inntrykket om at Suldal knapt har arbeidsrelatert sjukefråvær.

Arbeidsrelatert fråvær er vanskeleg; det kan handla om persondrivne konfliktar, mobbing, eller det kan handla om at arbeidsbelastinga er blitt for tøff.
Men uansett grunn, slike situasjonar går ikkje plutseleg over av seg sjølv, tvert om, blir det gjerne ein vond sirkel. I dette universet finst det ikkje flaks, men når situasjonen er blitt så dramatisk som den er, må ein faktisk spørja om dei ansvarlege har satsa på nettopp det. At det vanskelege ville gå over av seg sjølv.
Nå forsikrar rådmannen at situasjonen er løfta til topps. Det skulle berre mangla. Så får me tru at handlekrafta ligg i høgda.

Esther Moe
redaktør