Make  Suldal  great  again

Leiar:

Make Suldal great again

av Marta-Brit Lunde

Fancy slagord, storslagen natur og dyre heimflyttar-kampanjar er ikkje resepten for å få fleire innbyggjarar.

– Folk flyttar ikkje heim eller til ein kommune på grunn av kampanjar. Det er Hildegunn Nordtug, rådgjevar ved Distriktssenteret i Steinkjer, som seier dette i ei NRK-sak om at åtte av ti kommunar her i landet satsar feil for å få fleire innbyggjarar. Ho ser at heimflyt- tingskampanjar ikkje fungerer i praksis, heller ikkje å bruka naturen som lokkemiddel på unge småbarnsfamiliar. Fin natur finst så mange stader rundt i Norge. Og, som Nordtug meiner, ein må ha meir vidsyn. Å berre ynskja seg unge med barn, er for snevert.

I 2040 reknar Statistisk sentralbyrå med at litt over seks millionar menneske bur i Norge.
3 584 av desse innbyggjarane vil tilhøyra Suldal kommune. Det vil seia, at om 22 år er det truleg 265 færre suldøler busette i kommunen.

Om ein likar det eller ikkje, fleire unge kjem til å velja byen framfor bygda og i distrikta blir det fleire eldre. Fråflyttarspøkelse finst i framtids-kula også for Suldal. I handlingsplanen til Suldal kommune er eitt av måla: Fleire skal bu og arbeida i Suldal. Tiltaka er tomter, satsing på nye arbeidsplassar, utleigebustader og integrering. Utdanningsstipend er i dag eitt av rekrutteringstiltaka i Suldal. Men ein må kanskje tenka større.

Vesle Vang kommune har dei siste åtte åra hatt eigen ”innovangsjonsminister”, som dei har kalla stillinga. Dei har klart å bremsa nedgangen i folketalet. Hallgrim Rogn, ministeren, har følgjande oppmoding: Klarer ein å skape levande lokalsamfunn, får du levande kommunar og distrikt også.

Men levande lokalsamfunn, det famnar om oss alle. Kanskje fleire skal tenkja som Turid Fagerlid på Damenes aften:– Når nokon lagar til, stiller eg så klart opp!
Kva om 2019-forsettet til suldølen er å delta på fleire arrangement enn i 2018? Og fortelja det til ein utanfor kommunen, eller kanskje rydda plass på Facebook og Instagram, og dela for heila verda at i Suldal er det godt å leva, eller #detgodelivisuldal