LESARBREV:  Trygge  vegar  handlar  om  verdiar!

LESARBREV: Trygge vegar handlar om verdiar!

av Svanhild Løge Skålheim 6. kandidat på fylkestingslista til KrF

Rogaland er eit mangfaldig fylke. Det er vertskap for nokon av landet sine aller største og aller minste kommunar. Vi må ferdast med ulike transportmidlar og avstandane er tidvis veldig store. Den viktigaste målsettinga med all transport er at det skal være trygt å forflytte seg mellom A til Å. Trygge vegar er sjølve fundamentet som all vegpolitikk må bygge på. KrF er opptatt av at heile fylket er i bruk, og da må vegane i distrikta også prioriterast. Vegane skal være trafikksikre, gi god framkomme, gode høve til næringsutvikling og god livskvalitet.

Trafikkfarlege strekningar må sikrast effektive utbetringar. Det er vårt mål at riks- og fylkesvegar utan gang- og sykkelveg må utbetrast med veglys og vegskuldrar med plass til gåande og syklande. Det er på høg tid at det kjem vegstandard med gul midtstripe på dei mest trafikkerte fylkes- og riksvegane!
Vi vil halde fram med arbeidet for lokale tiltak for betre tilpassa kollektiv- tilbod, også i distrikta.

Ein av dei mest utsette strekningane for ras i Noreg er Rødsliane i Suldal. Dette er ein riksveg og er altså i utgangspunktet ikkje fylkeskommunen
sitt ansvar. Men fylkeskommunen har likevel stort ansvar for å prioritere tryggleik og samfunnsutvikling i alle våre område i fylket. I haust (2018) har derfor eit samrøystes fylkesting synt positiv vilje til å låne ut pengar til Staten for utbetringsprosjektet i Rødsliane i håp om framskunda byggestart. For
at fylkestinget skal kunne forskotere slike investeringar må det vere kjent kor lang tid det vil gå før lånet vert tilbakebetalt. Denne avklaringa er enno ikkje gjort, og vi i KrF forventar at den kjem raskt. Vi vil halde fram arbeidet med å løfte at rasikring blir prioritert i komande nasjonal transportplan (NTP). For oss i KrF er det ei viktig og varig verdi å sikre trygg framkomme for alle i heile fylket.

Svanhild Løge Skålheim Foto: Øyvind Ganesh

Svanhild Løge Skålheim 6. kandidat på fylkestingslista til KrF

Har du tankar om dette temaet, eller andre ting du ønskjer å skriva om på lesarbrevplass i Suldalsposten? Send ditt bidrag til redaksjon@suldalsposten.no