LESARBREV: Svar til Marita Lindal Haug «Nokre ord om kvalitet i fådelt skule.»

Foto: Anne Lise Norheim/Skattkammeret Suldal

LESARBREV: Svar til Marita Lindal Haug «Nokre ord om kvalitet i fådelt skule.»

av Åshild Vetrhus, Øyvind Lovra Tveitane og Sissel Bøthun, Suldal Senterparti

JA TIL DESENTRALISERT BARNESKULETILBOD I SULDAL KOMMUNE

Tusen takk til Marita Lindal Haug for eit faktabasert og godt lesarinnlegg, som viser til forsking som kort fortalt seier at det som er aller mest avgjerande for læringsutbyte i skulen er relasjonane elev-elev, lærar – elev, lærar – lærar/andre tilsette, dei tilsette – leiar og skule – heim. Store skular har ikkje betre læringsutbyte enn små, og den sosiale utviklinga er ikkje påverka av kor mange ein er. Det er altså ikkje storleiken på skulen som er avgjerande for kvaliteten.

Lindal Haug kjem med gode spørsmål retta mot politikarane. Ho reiser spørsmålet om det er politisk vilje til å oppretthalda eit desentralisert barneskuletilbod i kommunen. I programmet til Suldal Sp for dei neste fire åra står det under punktet «Oppvekst» følgjande:

 • Suldal Sp vil arbeida for å oppretthalda barneskular og barnehagar som i dag.

Desentralisert barneskuletilbod er verkeleg ei av dei viktigaste sakene våre. Når forsking så klart seier at storleiken på skulen ikkje påverkar kvaliteten, då må halda oss til fakta i diskusjonen rundt skulestruktur. Me må halda fram med å auka kvaliteten i suldalsskulen generelt, med satsing på å skaffa kvalifiserte lærarar til alle skular i kommunen, og som Lindal Haug seier, gjera det attraktivt å vera lærar i distriktet. Ein må framleis ha nulltoleranse for mobbing over heile fjøla. Og; Suldal kommune burde gjera det til eit mål å verta best på undervisning i fådelt skule og bli eit førebilete for andre.

Underteikna meiner at skule ikkje er ei sak for berre foreldra og borna som går der i dag. Det er ei sak for bygda som heilskap, fordi det er komande foreldre og elevar som også må få lov å meina. Reisevegen blir like lang i framtida, ingen revolusjonerande kommunikasjonsmiddel er oppfunne enno. Me må alltid sjå lenger enn her og nå. Skulane i grendene er små kulturhus. Å flytta dei får følgjer for alle som bur i bygda og manglande skuletilbod i nærmiljøet kan føra til fråflytting og manglande tilflytting. Som Lundal Haug seier; for småbarnsfamiliar som vurderer å flytta til grendene, er det viktig å vita om det finst politisk vilje til å oppretthalda desentraliserte barneskular. Og frå Suldal Sp er talen klar: Ja til eit desentralisert barneskuletilbod i Suldal!

For Suldal Senterparti, Åshild Vetrhus, Øyvind Lovra Tveitane og Sissel Bøthun.