LESARBREV:  Suldal  treng  eit  levande  landbruk  også  i  framtida

Illustrasjonsfoto: Anne Lise Norheim/Skattkammeret Suldal.

LESARBREV: Suldal treng eit levande landbruk også i framtida

av Gerd Helen Bø, Suldal Senterparti

Landbruket er ei av dei viktigaste næringa i Suldal. I tillegg til matproduksjon, er landbruket og viktig for busetnad i heile kommunen, for servicenæringa, ved å ivareta kulturlandskapet og for turistnæringa. Dei aller fleste bruka i Suldal er små og mellomstore, desse er det viktig å ta vare på. Senterpartiet meiner at me må ha eit strengt jordvern i kommunen, dyrka mark er ein knapp ressurs hjå oss. Medan me har rike beiteområder som er viktige å utnytta. Dette er og god miljøpolitikk.
Senterpartiet vil oppretthalda dei kommunale tilskotordningane til jord- og skogbruk.

Senterpartiet meiner det er viktig å oppretthalda den landbruksfaglege kompetansen i kommunen. Dette må me ha fokus på nå når tilsette med landbruksfagleg kompetanse nærmar seg pensjonsalderen. Det er viktig at kommunen har slik kompetanse også i framtida.
Kommunane får nå øyremerkte midlar til veterinærvakt, regjeringa vil gjera desse om til frie midlar og la dei gå inn som ein del av rammetilskotet. Me får nå signal frå Regjeringspartia om at tilskota vil gå ned i distriktskommunar som Suldal. Dette er svært uheldig og vil føra til aukte utgifter for kommunen. Senterpartiet vil likevel arbeida for å oppretthalda «veterinærtilskotet» i kommunen vår.

Suldal er og ein skogbrukskommune. Ein aktiv skogpolitikk med hogst, planting og god skjøtsel gjer at skogen tek opp meir CO2. Vegnettet vårt er ein flaskehals for utnytting av denne ressursen. Dette gjeld både fylkeskommunale og kommunale vegar. Utfordringane går både på lengd av vogntog og totalvekt. Dette meiner me i Senterpartiet at me må ha ei gjennomgang av, og sjå korleis me kan betra vegnettet vårt.

Gerd Helen Bø
Suldal Senterparti