LESARBREV:  Sentralisering  og  kommunesamanslåing  er  målet

Tore Thorsen trur regjeringa har ein plan og at struping av kommuneøkonomien er ein ledd i den.

LESARBREV: Sentralisering og kommunesamanslåing er målet

av Tore Thorsen

Sentralisering og privatisering har vore viktige mål for Solberg-regjeringa. Konkurranseutsetting av tog og helsetenester, nedlegging av offentlege kontor, kutt i statlege overføringar, i det heile tatt reduksjon av av offentleg sektor til fordel for den frie marknaden – det er nokre stikkord.

Frå første stund etter at denne regjeringa overtok, vart det lagt opp til massive kommunesamanslåingar. Men å bruka turr tvang var lite taktisk; det beste var å få landkommunane sjølve til å innsjå kor vanskeleg det var å vera liten. Kronargumentet var at desse kommunane ikkje kunne tilby innbyggjarane sine tilstrekkeleg gode sosiale tenester.
Svaret frå trassige småkommunar var at dei stort sett var fornøgde med tenestetilbodet sitt; folk var meir fornøgde der enn i store bysentra.

Argumentet beit altså ikkje. Då måtte folk i utkantane gjerast misfornøgde. Økonomien skulle strupast: Regjeringa sette ned eit kraftskatteutval som tilrår å ta vekk konsesjonsavgifta og konsesjonskrafta i dei såkalla kraftkommunane, dei som forsyner hovudstaden og resten av landet med elektrisk straum.
Kommunevalet gav nye svar på sentraliseringspolitikken, og Regjeringa har fått hastverk. Dei fire partia som står bak den, risikerer tap ved neste val, om den då ikkje går i indre oppløysing før det kjem så langt.
Sven Egil Omdal hadde ein ”fripenn” i Stavanger Aftenblad sist laurdag som han kalla ”Ernas metode”.

Han harsellerer lystig over sjauen regjeringspartia imellom. Men slik tilfelle oftast er med med intelligent satire: Det ligg alvor bak. Omdal avsluttar slik: ”Ernas metode går ut på å forene det uforenlige og håpe at båten bærer lenge nok til at hun får gjennomført de dypere samfunnsendringene vi ikke oppdager fordi hennes samarbeidspartnere bråker så fælt.”
Trass i bråket bør me innstilla oss på neste trekk: Når kraftkommunane misser inntektene sine, så kjem kravet om at dei må innlemmast i store og robuste sentra! For sentralisering skal vera fortavtrykket til denne regjeringa.
Kan det stillast opp ei motmakt mot sentraliseringspolitikken? For det hastar også!