LESARBREV:  Oddvin  Marvik  om  Framtidas  Omsorg

LESARBREV: Oddvin Marvik om Framtidas Omsorg

Eg ser det spissar seg til angåande plasseringa av omsorgstenestene i Suldal. Nå blir det mobilisert sterkt frå visse kantar, og det er blitt eit distriktspolitisk spørsmål.

Fleire meiner omsorgstenesta må få ein distriktspolitisk profil, og då er det Vinjar som peikar seg ut som rette plassen å plassera eldreomsorga.

Forutan å argumentera med dei distriktspolitiske momenta, drar dei fram det gode miljøet rundt Vinjar.
Dei nemner nærleik til barnehage, barneskule, kyrkje, samfunnshus, fotballbane og lavvo, med meir. Faktorar som sjølvsagt er viktige, men kanskje ikkje avgjerdande.

Det eg trur er viktigare, er nærleik til støttefunksjonane, slik som legar, laboratoriet, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, tannlege, bestillarkontor og psykisk helse.
I tillegg har jo Sand dei kvalitetane som tilhengjarane for Vinjar ser på som positive.

I same andedrag vil eg seia at å lokalisere somatisk avdeling og demensavdelinga under same tak må gi fordelar både bemanningsmessig og driftsmessig.
Så det er ikkje dumt å gjera om på vedtaket til siste kommunestyret, viss det gir eit betre resultat.

Så nå håpar eg politikarane i Suldal finn ei løysning som er den beste for eldreomsorga, innafor fornuftige økonomiske rammer.

Krosshammar 10.02.2020
Oddvin Marvik