LESARBREV:  Leiar  i  eldrerådet,  Bjarne  Bråtveit,  om  Framtidas  omsorg

LESARBREV: Leiar i eldrerådet, Bjarne Bråtveit, om Framtidas omsorg

av Bjarne Bråtveit

Det er skremmande at det som synest viktigast for mange er kor byggja skal plasserast, ikkje om bygga vil sikre innbyggjarane eit forsvarleg tilbod i framtida.

Framskriving av folketalet viser ein stor auke i talet på eldre over 80 år i Suldal dei neste 20 åra, frå 217 i dag til 415 i 2040. Og ikkje minst: Talet på eldre over 90 år kan stige frå 42 i dag til 91 i 2040. Det er i denne siste gruppa behovet for sjukeheim/plassar med heildøgns omsorg er størst, og desse tala tyder på at behovet for plassar med heildøgns omsorg vil bli dobla fram til 2040.

I dag er det cirka 50 personar som treng heildøgns omsorg. For å sikre innbyggjarane eit like godt tilbod i 2040 vil me ha behov for 100 plassar. Alle dei 3 alternativa opererar med 50 plassar. Eldrerådet har sagt at det bør vera minst 70 plassar, og det er òg eit lågt tal. Om ein beheld Vinjar som i dag, og beheld/tar i bruk alle romma på dagens sjukeheim og Bjødnateigen vil ein kunne få ein betydeleg auke i talet på plassar når behovet aukar, utan å måtte investere hundrevis av millionar i nye bygg som snart vil vera for små.

Bjarne Bråtveit
Leiar eldrerådet i Suldal