LESARBREV:  Kva  skal  me  leva  av?

LESARBREV: Kva skal me leva av?

av Kari Vaage Gjuvsland, Mads Drange, Iren Klungtveit Slagstad og Morten Bakken, Suldal Arbeidarparti

Spørsmål vert stadig stilt i forbindelse med overgangen til ein grønare økonomi i Noreg, men i Suldal er ikkje det viktigaste spørsmålet kva me skal leva av, men kven me skal leva av. For i motsetnad til større byar der ein stadig aukande befolkning treng nye jobbar, er det ikkje mangel på arbeidsplassar som er hovudproblemet i Suldal, men mangelen på arbeidskraft. Dette ser me både i privat og offentleg sektor.

I følgje statistisk sentralbyrås framskrivingar vil me i Suldal ikkje berre vera betydeleg færre innbyggjarar i 2040, me vil vera betydeleg færre i arbeidsfør alder. Faktisk viser dei dystraste prognosane at dei som jobbar og som skal betala for dei som har eit heilt arbeidsliv bak seg, vil vera i mindretal om tjue år.
Dette er alvorleg, og ein treng ikkje vera samfunnsøkonom for å skjøna at dette er eit rekneskap som ikkje går opp. For her vil sjølv ikkje ein usedvanleg god kommuneøkonomi kunne redda oss, for det hjelper ikkje med pengar på bok, om ein ikkje har sjukepleiarar til å syta for dei eldre, lærarar til å undervisa borna, eller arbeidarar på Norsk Stein som kan skapa verdiar for fellesskapet.

Næringspolitikk i Suldal handlar difor ikkje berre om etablering av nye arbeidsplassar og å legga til rette for lokal næring, det handlar om ei langsiktig og heilheitleg politikk som kan sikra både folk, jobbar og inntekter i åra framover. Dette meiner me i Suldal Arbeidarparti er ei viktig kommunal oppgåve, og me har difor fleire gonger fremma eit forslag om å styrka rådmanns-staben med ein nærings- og samfunnsutviklar. Dette er heller ikkje berre noko me meiner, men er også regjeringa si klare anbefaling i Stortingsmelding om «Bærekraftige byer og sterke distrikt». Her skriv dei om korleis næringsutvikling i distrikta handlar om alt frå digitalisering, arealplanlegging, og infrastruktur, til utvikling av kommuneplanar og rekruttering – og følgeleg ikkje kan sjåast isolert frå andre kommunale utviklings og driftsoppgåver. Det er difor noko underleg at kommunestyrerepresentantar frå både Høgre og Venstre stemmer mot si eiga regjerings klare anbefalingar, og at Venstre til og med har programfesta at næringspolitikk berre skal førast gjennom Suldal vekst.

Suldal Vekst har gode resultat å visa til, dyktige medarbeidarar, og har ei sentral rolle å spela i næringsutviklinga i tida framover. Vår bekymring er berre det at nærings- og samfunnsutvikling i ein kommune som Suldal må handla om mykje meir enn det som ligg i mandatet til Suldal Vekst. Skal me bu oss på framtida og gjera Statistisk Sentralbyrås prognosar til skamme, må me begynna å ta desse utfordringane på alvor. Korleis skal me sikra at fleire ungdomar vel Sauda VGS og tek utdanningar me har brukt for i Suldal? Korleis kan me betre legga til rette for at arbeidslivet lar seg kombinera med familieliv, slik at familiar får lyst til å flytta hit, og faktisk bli verande. Korleis kan me sikra oss at me får ein bit av kaka når nasjonale næringsmogelegheiter byr seg? Spørsmåla er mange, og ein nærings- og samfunnsutviklar kan ikkje løysa alle desse utfordringane aleine, men det kan vera starten på ei utvikling der kommunen ikkje berre har ei hand på rattet i nærings- og samfunnsutvikling, men faktisk tek styringa. Me trur dette er avgjerande for heile kommunens framtid, og me kjem ikkje til å gje oss før me har kome i mål!

Kari Vaage Gjuvsland, Mads Drange,
Iren Klungtveit Slagstad, Morten Bakken,
Suldal Arbeidarparti