LESARBREV:  Kor  skal  ein  16-årig  suldøl  reise  på  skule?

Forfattarane av dette lesarbrevet har mange gode grunnar til at dei meiner Sauda vgs er eit bra val.

LESARBREV: Kor skal ein 16-årig suldøl reise på skule?

Før i tida reiste 16-åringar på sjøen. Dei sa na-na, og kom ikkje tilbake før dei hadde vore innom Amsterdam, tuberkulose, tatoveringar og syfilis. I dag er dei fleste noko meir betenkte med å sende ein 16-åring åleine ut i verda. Det trur vi er lurt og rett. Og i Sauda finst det ikkje tatoverings-sjapper.

I 1990 var vi fem suldølar på veg ut verda. Vi valde alle å ta utdanning på Sauda vidaregåande. Nokon tok første året på Sand, nokon budde på hybel og nokon pendla. Men alle hadde tre flotte år i Sauda/på Sand. Vi var frie. Vi følte oss trygge. Vi fekk vener frå indre Ryfylke som vi framleis har kontakt med. Og vi fekk litt «ekstra» tid saman med foreldra våre, søsken og lokalmiljøet der vi vaks opp. Alt dette er vi glade for no.
Sjølvsagt, dersom ungdom frå Suldal ikkje finn det utdanningstilbodet ein søkjer på Sauda VGS, er det rett å reise dit ein finn den linja ein ønsker. Men dei siste åra har vi diverre sett at mange vel vekk Sauda vidaregåande, også når den lokale skulen har dei linjene elevane ynskjer.

Vi vil gjennom dette innlegget oppfordre ungdommar og foreldre til å reflektere litt over dette valet.
• Sauda vidaregåande har dokumentert gode resultat
• God trivsel (jfr. elevundesøkinga)
• Faglege resultat
• Elevane fullfører
• Lågt fråvær
• Dei tilsette både på Sand og i Sauda er strålande. Dei leitar heile tida etter måtar å bli betre på. Elev-kveldar på lokal spisestad (Les om «Alfreds lune rede» i yrkesmesseavisa), uformelle aktivitetskveldar i idrettshall, bordtennis, biljard, golfsimulator og gratis skibuss er nokre eksempel på trivsel-tiltak.
• Oppfølginga av elevar er ekstraordinær. Viss eleven forsøv seg, reiser staben bokstaveleg tala ut og vekkjer han eller henne.
• Skulen er velhalden og moderne. Nye linjer og tilbod vert heile tida utvikla. Ein av skulens lærarar vann nettopp pris for innovativ bruk av IKT.
• Det er korte avstandar til alt. Frå ein hybel-elev når ein det meste til fots.
• Hyblar er lette å få tak i og er billige. Bustad-prisar i Sauda er tre til fire gonger lågare enn i Stavanger. Campus Sauda er eit godt, trygt, sosialt og billig alternativ.
Kva andre skular kan skilte med slikt?

Alle me fem, utanom Kjetil, hadde tynn og lys skjeggvekst då vi entra Sauda vidaregåande for første gong. Nå er skjegget blitt lyst igjen, og vi er blitt foreldre til barn som er i ferd med å ta dei same vala. Først og fremst ynskjer vi at våre barn skal trivast og ha eit godt læringsmiljø. Dette er godt ivaretatt på Sauda vidaregåande. Men det er også andre fordelar med Sauda VGS: Vi som foreldre får meir tid med ungane våre. Betre kontroll på kva som skjer og det er lettare å hjelpe. Det er kortare og lettare å ta ein køyretur til/frå Sauda enn Stavanger. Ein elev kan, til dømes, bu på hybel nokre dagar i veka og sove heime når det passar seg slik. Kanskje kan det vere lurt å bu heime det første året, og så ha ein hybel tilgjengeleg dei siste åra? Nå har også Kolumbus justert rutebåttilbodet, slik at pendling tek kortare tid . Og viss mange elevar vel Sauda, så vil pendlar-tilbodet truleg bli tilpassa skule-elevar endå meir.

Men har ikkje ungdommane berre godt av å lufte seg litt? Jo, det har dei. Men me trur at det er betre for dei å lufte seg i storbyar i tida mellom 18 – 25, enn mellom 16-18. Ungdomstida er lenger no enn før i tida, så vi trur det er lurt å starte litt roleg, på ein roleg stad. Viss mogleg.
Ein skal heller ikkje sjå vekk frå den effekten åra ved den lokale vidaregåande skulen har på forankringa til Ryfylke. Indre Ryfylke treng arbeidskraft i framtida. Vi trur at dersom ungdommane utdannar seg på Sauda vidaregåande, er det meir sannsynleg at dei vel å busetje seg i Indre Ryfylke etter nokre år utanbys. Ingen tvang, men då har dei alle val opne. Bra for arbeidslivet i Ryfylke som treng folk. Bra for foreldra. Bra for ungdommane.
Sauda vidaregåande er viktig for heile samfunnet i Indre Ryfylke. Viktig for ungdommane, viktig for næringslivet og ein viktig arbeidsplass for både Suldal og Sauda. Vel verd å kjempe litt for, i eit val som kanskje uansett kanskje ligg på vippepunktet?

Kjære suldalsungdom:
• Til deg som har bestemt deg for å starte på Sauda Vidaregåande skule neste år: Lukke til – du kjem ikkje til å angre!
• Til deg som er i tvil om kor du skal, og om du vil flytte på hybel eller ikkje: Du treng ikkje bestemme deg. Du kan starte med å pendle til Sauda VGS, og så leiger du deg etter kvart ein billig hybel i Sauda. Ja, takk begge delar!
• Til deg som har bestemt deg for å reise «til byen» eller andre skular: Lukke til! Me heiar på deg også, og håpar at du likevel alltid vil vere glad i heimplassen din

Helsing «fem ungdommar» som alle har gode minne frå tida i vidaregåande opplæring i indre Ryfylke.
Svein Ilstad, frå Ilstad, bur no i Sauda. Vil nytte høvet til å helse til Helga Møgedal ( Sand skule), og takke for kjekke engelsk-timar med mykje skodespel.
Kjetil Sandvik, frå Erfjord.Går seg framleis vill på Kvadrat men er ganske godt kjend på Hustveitsåta. Noko han er glad for…
Øyvind Marvik, frå Sand, bur no på Sand og realiserer heile Norge sine volleyball-draumar
Kjartan Bay, frå Suldal, bur no på Stord og tenkjer ganske ofte på den kommunale fotballserien i Suldal, spesielt kampane mot Haugil.
Arne Skeie, frå Erfjord, bur no i Stavanger, men drøymer om å flytte heim til Ryfylke