LESARBREV:  Kommentar  til  leiar  i  Suldalsposten  23.  oktober

LESARBREV: Kommentar til leiar i Suldalsposten 23. oktober

Ser av leiaren i Suldalsposten at underteikna med si erfaring og fartstid i politikken overkjører ferske politikarar. Dersom dette medfører riktighet er det sterkt å beklaga. Målet mitt med å vera leiar i utvalet, har alltid vore å skapa delaktighet, og det målet har eg endå.

Terskelen for å reisa på synfaring har vore, og skal vera låg. Før sakene vert sendt ut til medlemmene har underteikna og administrasjonen ein samtale der me går gjennom sakene, og der me vurderer eventuell synfaring. I dette tilfellet vurderte eg det ikkje nødvendig.

Når sakene er fremja i utvalet, kan kven som helst fremja forslag om utsetjing, og grunngje kvifor dei ynskjer det. Vert dette gjort, har ikkje underteikna meir enn ei stemme, til liks med dei an- dre. Kvar og ein må då tenkja gjennom eventuell konsekvens, positiv og negativ. Dette var eit tiltak som låg innafor gjeldande, vedtekne reguleringsplan. For meg var den negative konsekvensen ved utsetting på ein månad, at tiltaket ikkje kunne verta sett i gang i haust, dersom initiativtakarane ynskte det.

Av leiaren kan det sjå ut som at det er underteikna åleine som ikkje ville utsetja saka for synfaring. Dette er direkte feilinformasjon frå Suldalsposten. Saka vart ikkje utsett då avstemminga var 3 for behandling og 2 mot. Endeleg vedtak for tiltaket var 4 for og 1 mot. Men dette var vanskeleg for redaktøren å få med seg då ho ikkje var i møtet.

Magne Langeland
Leiar LMT