LESARBREV:  –  Gå  for  samlokalisering  på  Sand!

Forfattaren av lesarbrevet meiner all fornuft tilseier at institusjonsplassane i Framtidas omsorg i Suldal blir samla på Sand.

Framtidas omsorg:

LESARBREV: – Gå for samlokalisering på Sand!

av Berit Hegglund

Det er inga skam å snu lyder ein fjellvettregel, og den kan vera ein klok leveregel å følgje, både i politikken og i livet elles.

Så kjære politikarar, det er framtidas omsorg de nå skal avgjere, og då må de gjere kloke og framtidsretta val.
Kva behov og korleis vil morgondagens brukarar/ pasientar ha det?
Når ein set i gang denne prosessen med framtidas omsorg, var det sparing og å samla alt på Sand som var målet, og at ein kunne nytta den eksisterande bygningsmassen, inkl. Bjødnateigen. Så vart det plutselig, «hals øve håve», vedtatt at demenssenteret, Suldal omsorgssenter, skulle byggjast på Suldalsosen. Og dette før noko heilhetlig utgreiing var gjort. Dette var, etter mi meining, å starta i heil feil ende og fordyrande. Ein ser nå resultatet av dette. Det viste seg at Suldal sjukeheim var i dårligare forfatning enn antatt, og at kjøkkenet på sjukeheimen ikkje har takhøgde nok etter dagens standard.

Det er nå fleire alternativ på bordet, både samlokalisering på Sand eller Suldalsosen, eller delt mellom desse, med sjukeheim på Sand. Og om evt. sjukeheimen skal rehabiliterast eller byggja ny. Og kor skal evt. kjøkken vera? Ein kan bli forvirra av mindre. Alt dette burde vore avklart på førehand, før vedtak om bygging på Suldalsosen.

Det absolutt mest fornuftige og framtidsretta, må vera å samla alt på ein stad. På Sand. Også samfunnsøkonomisk. På Sand har ein nærhet til legetjeneste, fysio, tannlege etc.,tjenestar som pasientane ofte har behov for. F.eks. er det ikkje alltid det lar seg gjere å få pasienten til tannlegen, men på Sand kan tannlegen ta ein tur innom pasienten heller. Etter samhandlingsreformen er ofte pasientane som kjem frå sjukehuset dårligare og ikkje ferdig behandla, og kan trenge oftare tilsyn av lege, fysio etc. Ein har og øyeblikkeleg hjelp-seng på sjukeheimen, der det kan vera behov for legetilsyn både natt og dag.

Og slik som legesituasjonen er i kommunen, nå og i overskuelig framtid, vil det vera galskap å leggja sjukeheimen/ omsorgssenteret » lengst mulig» vekk frå resten av helsetjenestane. Det er òg viktig å ta med seg, at ved ei samlokalisering kan ein nytte alt helsepersonell mykje meir effektivt. Og det trengst, for det står vel ikkje akkurat kø av utdanna helsepersonell som søkjer seg til Suldal.
Suldal er ein liten kommune i folketal, der Sand nå eingong er kommunesenteret, og der stort sett alle offentlige tjenestar er samla, og det vil vera klokt å styrka kommunesenteret heller enn å svekka det. Det vil komma heile kommunen tilgode.

Det er ikkje lenge sidan Suldalsposten kunne melde at sentraliseringa og er i full gang her i kommunen, både frå kommunen som heilhet, og frå grendene til kommunesenteret. Det vil då vera bakvendt å gjera det motsette med lokaliseringa av sjukeheim/ omsorgssenter. Det blir som å gå bakvendt inn i framtida.
Klima og miljø må ein også ha i tankane i desse tider, og der det ved evt. lokalisering på Suldalsosen, vil bli mykje transportering av folk, varer og tjenestar.
Ein må og kanskje i framtidas omsorg, ha i tankane at tilbud som kulturhus/ kino, symjebasseng etc., kan vera attraktive tilbud for enkelte brukerar/ pasientar.

Gå for ei samlokalisering på Sand og bygg heller omsorgsbustader i grendene, og la dei som ikkje lenger kan eller ønskjer å bu heime, og som nødvendigvis ikkje treng institusjonsplass, få bu nærast mulig heimplassen og sitt heimlige miljø.
Og kjære politikar, la det for all del ikkje gå prestisje i denne saka.

Sand 13.01.20
Berit Heggelund