LESARBREV:  Frivillig  innsats  gir  sterke  lokalsamfunn!

LESARBREV: Frivillig innsats gir sterke lokalsamfunn!

av Svanhild Løge Skålheim

Samfunnet vert best når det vert bygd nedanfrå og opp, ikkje ovanfrå og ned. I dette viktige arbeidet har dei frivillige fellesskapa, foreiningane og laga, stor eigenverdi. Desse er altså ikkje berre «kjekke å ha» som eit tillegg til stat og kommune, men dei er i høgste grad verdifulle samfunnsberarar i seg sjølv.

Om vi vel å bruke tid på frivillig arbeid, gir vi av oss sjølv til andre, men vi får også mykje attende. Slikt engasjement skapar viktig samhald, tilhøyre og gode relasjonar. Mange oppgåver har også frivillige og ideelle lag absolutt mykje betre føresetnader for å løyse enn kva det offentlege har. Det er blitt sagt at: «Frivillig arbeid lever av lyst og døyr under tvang». Difor
ønsker KrF at det offentlege si rolle først og fremst er å støtte frivillige lag og organisasjonar, og slett ikkje «pålegge» nokon eit slikt engasjement eller styre dei.

Det offentlege bør likevel ta klart og tydeleg ansvar for å gi nødvendig og godt tilpassa støtte til den frivillige verksemda. Ein må sjølvsagt gjerne legge tilrette for godt avklart samarbeid mellom frivillige og det offentlege, der det er interesse og høve for det. Vi i KrF ønskjer å styrke dei økonomiske ordningane for frivillige, ideelle lag og organisasjonar, fordi vi håpar at
så mange som mogleg skal få høve til å engasjere seg i ting dei sjølv er opptatte av og som gjer samfunna våre sterkare, meir interessante og felleskapsbyggande.

Frivillige utgjer ei uvurderleg samfunnsteneste på uendeleg mange plan, samstundes er den ei viktig motvekt til den aukande einsemda og utanforskapen! Må vi fortsatt verne om det fantastiske, frivillige arbeidet!

Svanhild Løge Skålheim,
6. kandidat ved fylkestingsvalet

Svanhild Løge Skålheim Foto: Øyvind Ganesh