LESARBREV:  Framtidas  omsorg

Øvre Suldal grendeutval vil at framtidas demensomsorg blir liggjande på Suldalsosen som planlagt. Nærleiken til og kontakten med bygda og omsynet til arbeidsplassane i krinsen er blant deira argument. Bildet er frå ei trylleframsyning på Vinjar bu-og omsorgssenter for ei tid tilbake der besøkjande Sindre Aarsbog Berakvam og mannskapa Magnhild Hoås, Jorunn Karin Lunde og Torunn Kvæstad let seg underhalda.

LESARBREV: Framtidas omsorg

av Olav Lindseth

Øvre Suldal grendeutval meiner at den skisserte demensavdelinga på Suldalsosen framstår som ei kvalitetsmessig god løysing.

Plasseringa med alt på bakkeplan og det å kunne vera nær viktige samfunnsfunksjonar som blant anna skule/barnehage, kyrkje og samfunnshus, gir svært gode rammer. Brukarane og tilsette kan då vera integrerte i bygda på ein god og naturleg måte. Planløysinga der ein får vera nær naturen og med sansehagar i midten, synest fornuftig. Forskning viser at slike sansehager kan vera med på å skapa tryggare rammer og bidra til å vekkje minne.
Me ser ikkje at planløysinga med samlokalisering på Sand, gir same type tilbud for brukarane og tilsette. Samlokalisering på Sand medfører også ei større investering samanlikna med dei andre løysingane. Kompliserte tomteforhold på Sand er òg ein faktor. (Demensavdeling på Suldalsosen vil sjølvsagt medføra noko transport, men avstanden frå Sand til Suldalsosen er ikkje stor, og vi ser ikkje at dette er ein kritisk faktor når det gjeld demensavdeling. )

Dei siste åra har me opplevd ei sentralisering av tenester og dermed òg offentlege arbeidsplassar til kommunesenteret Sand. Sentralisering kan i mange tilfelle vera fornuftig og ha positive sider, men det kan også ha negative konsekvensar. Det å flytta arbeidsplasser frå grendene til Sand vil sannsynlegvis føra til større utfordringar med tanke på å oppretthalda og/eller auke innbyggjartalet i dei andre grendene i kommunen. Me viser blant anna til strategiplan 2020-2023 som nyleg har vore på høyring, der dette blir trekt fram. Ser ein vekk frå skule og barnehagar, er det ikkje mange offentlege arbeidsplasser att utenfor Sand, bortsett frå på Vinjarheim.

Går ein for ei løysing med samlokalisering på Sand, vil dette fort ha negative konsekvensar for Suldalsosen då ein vil mista viktige arbeidsplassar, men det vil òg ha negative konsekvensar for Øvre Suldal då ein får vesentleg lengre pendlarveg for tilsette og potensielle tilsette.
Det vil også bidra til lengre reiseveg for pårørande frå Øvre Suldal.
Hydro og Energihotellet er største arbeidsplassane i Øvre Suldal. Ved nytilsettingar er det viktig at det er arbeidsplassar også for ektefelle i nærleiken.

Når det gjeld framtidas eldreomsorg, er det og viktig å ha med seg at eldre i større grad er meir aktive og at behova i fremtida vil endra seg, samanlikna med situasjon me har i dag. Me meiner det er viktig at me har eit langsiktig perspektiv og ikkje forhasta seg med beslutningar når det gjeld store og irreversible investeringar. Me vil peika på kommuneoverlegen sitt innspel der han basert på statistikk anbefalar at ein planlegg for fleire institusjonsplasser enn det ein har lagt opp til med dagens saksutgreiing.

Etter vår forståing er det ikkje akutt behov for å gjera oppgraderingar av Suldal Sjukeheim eller å byggja nytt felleskjøkken. Med tanke på kommuneoverlegen sitt innspel, så meiner me det er behov for ein grundigare diskusjon og vurdering rundt langsiktig behov rundt sjukeheim, omsorgsbustader og felleskjøkken.

Me meiner det ikkje er behov for meir utgreiing rundt demensavdeling, og at den beste løysinga for brukarane og tilsette er på Suldalsosen.
Demensavdeling på Suldalsosen medfører at ein i framtida har større fleksibilitet når det gjeld val av løysingar rundt sjukeheim, omsorgsbustadar og felleskjøkken. På Suldalsosen er der areal, og ein kjenner grunntilhøva slik at det er enkelt og rimeleg dersom ein har trong for utvidingar i framtida.

Med venleg helsing
Øvre Suldal Grendautval ved leiar Olav Lindseth