LESARBREV:  Framtidas  omsorg  og  kor  eit  nytt  senter  skal  liggja

Eit samrøystes levekårsutval vil behalda Vinjar bu-og omsorgssenter på Suldalsosen og oppgradera det til eit mellomsteg for både demente, utrygge og pasientar som treng avlastning.

LESARBREV: Framtidas omsorg og kor eit nytt senter skal liggja

Me les at rådmannen seier her er berre tolv brukarar på Vinjar bu og omsorgsenter. Grunnen til dette er at kommunen har hatt inntaksstopp sidan august 2019.

På Suldalsosen er det teikna eit flott senter på den finaste tomta ein kan tenkja seg. Området er flatt og har eit fantastisk høve til turgåing. Ved å byggja eit nytt senter på Osen, beheld me arbeidsplassar i bygda, noko som er svært viktig.
Terrenget rundt sjukeheimen eignar seg dårleg for bruk av manuell rullestol.Korte lufteturar utanfor sjukeheimen blir det mest overkommelege.

På Vinjar har me flate vegar rundt på alle sider. Nærmiljøet består av skule,barnehage, bedehus og kyrkje.Butikkane er i gangavstand.
Her er dyr på beite,landleg og fredeleg. Det er viktig for demente med rolege omgjevnader.
På Vinjar bu- og omsorgssenter er det ulike besøk og aktivitetar. Saniteten kjem på vitjing og her er høgtlesing av frivillig ressurs kvar måndag. Det er byttebu i kjellaren på bedehuset som òg har kafé ein gong per veke.Ulike organisasjonar nyttar huset til møte og liknande. Barnehagen har eit samarbeid med Vinjarheim og kjem på besøk ein gong i veka.
Mødre med sine små babyar har stova på Vinjarheim som samlingsplass kvar tysdag. Dei som bur her har gleda av alle som kjem innom.

Me ønskjer at det blir bygd demenssenter på Osen,slik det tidlegare vart vedteke.
Brukarane som bur her oppe er veldig nøgde med uteareala her og seier dei ikkje kunne vore så mykje ute om dei hadde budd på sjukeheimen på Sand.
I andre komunar er det bygd omsorgsenter/sjukeheim utanfor sentrum. På Vea og i Vindafjord er sentra plasserte utanfor sentrum.
Ei oppfordring til politikarane våre: Tenk dykk grundig om. Kva er fornuftig når det gjeld uteområde, og at bebuarane skal ha det best mogleg og å kunna gå rett ut døra i frisk luft. Brukarane må vera i fokus.

Med helsing:
Ester Bakka, Astrid Lunde, Torunn Aa.Kvæstad, Solveig H.Bratland,Inga Ellen Fjetland, Mona Hansen,Anna F. Lunde, Ingrid Lunde, Mona Aasland, May Silje Sukka, Kristin Lalid, Dorthea Tveit, Merete L. Austarå, Synnøve Haaranes, Martha Fisketjøn, Anita B. Vik, Cathrine Aarsbog, Magnhild Hoås, Kirsten Vetrhus, Jorunn S. Hjorteland, Olaug Haaranes, Silje Aarsbog, Anna Sterner.