LESARBREV:  Framtidas  omsorg  i  Suldal  bør  desentraliserast

Innsendaren av dette brevet meiner sentraliseringstrenden i Sp-styrte Suldal tyder på lite samanheng mellom politisk liv og lære og at framtidas omsorg bør desentraliserast. Her slik arkitektane i Omega Areal as ser det føre seg alternativet med demensomsorg på Suldalsosen.

LESARBREV: Framtidas omsorg i Suldal bør desentraliserast

av Petter Korneliussen

Eg las leiaren i Suldalsposten med både begeistring og undring. Begeistring fordi det er ei viktig sak, og eg lar meg ikkje be to gonger når det oppfordrast til å køyra debatt. Undring fordi det verkar som at Suldal skal ha alt lokalisert på Sand for tida. Sentralisering for sentraliseringa si del i ei kommune som burde tenkja annleis enn dei har gjort.

Eg er heilt einig med leiaren i Suldalsposten onsdag 05.02.20 i at det er svært merkeleg at kommuneleiinga ikkje offentleggjorde møtet slik lova seier det skal gjerast. Dersom det er eit felles gruppemøte for partia der det er ei sak som skal kommenterast og/eller diskuterast, uavhengig om saka er på noko sakskart eller ei og like uavhengig av om kommuneleiinga er til stades eller ei, så skal møtet offentleggjerast har politikarane fått høyra her i Strand. Men det er nokon saker som kan unntakast frå offentlegheita. Framtidas omsorg i Suldal er ikkje ei av dei. Det at Suldal har denne praksisen er ikkje meir surrealistisk enn at det ikkje er heilt uten grunn at nettopp Suldal er kåra til ei av dei mest lukka kommunane i Rogaland for ei tid tilbake.

Det er ikkje med alt for stor undring at kommuneleiinga vil leggja tilboda til Sand om ein tenker på kor Suldal har lokalisert dei fleste tenestene sine den siste tida. Men at politikarane, som til slutt skal bestemma over kor ting skal lokaliserast, gjer meg meir undrande, all den tid det er Sp som har styrt kommunen sidan etterkrigstida. Dei snakkar så fint om å ha tenester nær folk og å ha vilje til å ta heile kommunen i bruk at nettopp dei punkta bør vega tyngst i valet av kor dei lokaliserar bygg og tenester i kommunen. Men det verkar ikkje slik om ein ser på historia. Flotte talar og kva som blir gjort i praksis, verkar ikkje å stemme overeins i Suldal.

Eg kan ta dykk tilbake til 2011. Då vart ungdomsskulane samla på Sand. Eit vedtak med ei stemmes overvekt. Nokon av partia var delte, men om Sp hadde stemt samla mot ei sentralisering ville vedtaket vore noko anna. Det vedtaket er ei sentralisering av ei teneste som bør og skal vera nær folk der dei bur. Fine talar stemde ikkje overeins med vedtak.

Men kva talar for å leggja det til Sand? Suldal får bygd om og bygd ut eit bygg som ikkje akkurat held ny standard. Det er vel det einaste og det kan berre argumenterast med økonomi som grunnlag. Ifølgje «Årsmelding og Årsrapport for 2017» hadde Suldal kommune eit netto driftsresultat på 8,9%. Noko som er langt over det vedtatte målet på 3,75%. Nesten tre gonger meir overskot enn kva målet er. Og milevis unna KS si anbefaling på 1,75%. Suldal ligg også svært godt an med eit solid disposisjonsfond som er på 128,6 millionar eller 23,6% av driftsinntektene ifølgje rapporten. Å vera kraftkommune gir ein boost i økonomien og gjer at det å samla alle tenester på Sand for å spara penger er og blir uforståeleg for oss som har økonomisk innsyn i ei kommune som ikkje har kraftinntekter og likevel klarar å desentralisere tenestene våre. Suldal kan dermed ikkje seie at det er økonomi som er det grunnlaget som skal veia tyngst i kor tenestene skal lokaliserast.

Om det verkeleg er slik at det er eit vedtak allereie, slik eit anna lesarbrev i same avis viser til, så er saka endå meir uforståeleg. Suldal må ikkje gå i «Støre-fella» og ombestemme seg til alle tider og utider. Suldal bør stå på vedtak dei har gjort slik at dei ansatte ikkje går og kjenner på uro, utrygghet, frustrasjon og fortvilelse. Sand har nok tenester lokaliserte på plassen til at dei ikkje vil merke det på same måten som om Suldalsosen mister tenester. Desentraliser tenestene nå når det er muligheit for det.

Petter Korneliussen
Utflytta sandbu