LESARBREV:  Demokrati  og  likeverd

Her er Suldal SV sine listetoppar til haustens val. Førstekandidat Anette Opheim, tredjekandidat Tormod Skeie og andrekandidat Astrid Kvæstad. Foto Rune Roalkvam.

LESARBREV: Demokrati og likeverd

av Anette Opheim, 1. kandidat, og Astrid Kvæstad, 2. kandidat, for Suldal SV

Suldalsposten omtala Suldal SV sitt arbeidsprogram i avisa som kom ut onsdag 19. juni. Me i Suldal SV vil gjerne få fram punktet «Demokrati og likeverd» frå arbeidsprogrammet som ikkje kom med i avisa. Me meiner at punktet er særs viktig og syner kva Suldal SV står for.

Suldal SV meiner at det bør haldast folkemøte før store og viktige saker skal ut på høyring. I tillegg ynskjer me at det skal nyttast folkeavstemming i saker som vil ha særleg innverknad på eit stort fleirtal av innbyggarane.

Suldal skal vera ein inkluderande og fordomsfri kommune. Me vil difor jobba for at kommunen nyttar seg av kjønnsnøytrale og ikkje-diskriminerande namn på råd, etatar og bygningar. Me vil også jobbe for at Eldrerådet og Råd for funksjonshemma blir tatt med tidleg i prosessen rundt nybygg og rehabilitering av bygg.

Ei stemme til SV er ei stemme for sterke fellesskap og miljø, for levande lokalsamfunn, trygge arbeidsplassar og solidaritet. Det er ei stemme for robuste, funksjonsdyktige bygdesamfunn som legg til rette for aktivitet og sjølvutvikling, og det er ei stemme for meir folkemakt og mindre pengemakt.

Anette Opheim, 1. kandidat for Suldal SV
Astrid Kvæstad, 2. kandidat for Suldal SV

Har du tankar om dette temaet, eller andre ting du ønskjer å skriva om på lesarbrevplass i Suldalsposten? Send ditt bidrag til redaksjon@suldalsposten.no