LESARBREV: Berit Heggelund: – Må ikkje gjera dette til ein strid mellom Suldalsosen og Sand

LESARBREV: Berit Heggelund: – Må ikkje gjera dette til ein strid mellom Suldalsosen og Sand

Endre Kvæstad ytrar i sitt innlegg i Suldalsposten 5. februar, at mine meiningsytringar om framtidas omsorg, er farga av kor eg er busett. Men skal me ta den diskusjonen, så vil eg verkeleg påstå at då er me temmelig likestilte, for med hans meiningsytringar er det vel heller ingen tvil om kor han er busett! Og kva han siktar til når det gjeld eit økonomisk- og egoistisk tankesett, er ikkje godt å seia, men det er vel òg slik at det eine kanskje ikkje er meir egoistisk enn det andre. Det er vel alt etter augo som ser. Dessutan må ein også ta omsyn til det økonomiske, sjølv i rike Suldal kommune. Desverre. Me skulle kanskje ønskt det var annleis.

Men me må ikkje gjere dette til ein strid mellom Suldalsosen og Sand. Det tjener ingen. Og slett ikkje brukarane.
Det bur faktisk folk i andre grender òg i kommunen, ikkje berre Sand og Suldalsdalføret, og som har sin arbeidsplass i omsorgs- og helsetenesta. Og som allereie har ein lang arbeidsveg til Sand. Og det er pasientar frå andre grender. Og pårørande. Det vil desverre alltid vera slik at nokon får lenger reiseveg enn andre. Men ein stad må institusjonsplassene vera, og det mest naturlige er kommunesenteret, etter mitt syn, som og er mest geografisk sentrert med omsyn til dei fleste grendene.
Og igjen; eit godt og sterkt kommunesenter gagnar heile kommunen.
Og sjølvsagt skal ein ha gode kommunale tenestar i heile kommunen, i alle grender. Det skulle berre mangle!

Det som eg meiner veg tyngst, er nærheten med omsyn til legeteneste og andre helsetenestar på Sand. Det gir eit tryggare og betre tilbod til pasienten. Sjukeheimen med ofte dårlige pasientar, rehabilitering, øyeblikkeleg hjelp seng, og lindrande avd. Og folk blir eldre, og ofte med blandingsdiagnosar. Også demente. Og sjølvsagt det økonomiske med ei samlokalisering.
Eg ser det og som eit stort pluss, å samla det meste av fagkompetansen i eit større fagmiljø. Det kjem både pasientar og fagmiljø tilgode. Og slik utviklinga i samfunnet er i dag, trur eg det er nødvendig i ein liten kommune. Dessutan vil eit større og samla fagmiljø, også vera viktig med omsyn til rekruttering.

Og når det gjeld skule, barnehage, kyrkje, bedehus etc, som er nemnt av fleire, så fins dette også på Sand.

Eg har heller ingen problem med å forstå dei som ønskjer å ha omsorgssenter på Suldalsosen, der er både fint og kjekke folk, og det er gode argumenter både for og imot. Og me vil nok alle det beste for brukarane. Men eg meiner altså at det beste vil vera ei samlokalisering på Sand.

Eg viser elles til mitt innlegg i Suldalsposten 15. januar d.å.

Så er det opp til politikarane å ta ei fornuftig og framtidsretta avgjerd.

Sand 9.februar 2020
Berit Heggelund