Lang  dags  ferd  mot  natt

Lang dags ferd mot natt

av Nora Bogetvedt Jenssen

Sist vekes kommunestyremøte fortona seg som ein maraton i møtetid. Klokka fire satt dei folkevalde, dei fleste kom mest sannsynleg rett frå ein travel arbeidsdag, klare og spente for å høyra rådmannens budsjettforslag. Kvar politikar fekk utlevert over 250 sider fordelte på fire hefte, ein heil liten regnskog til saman, med spennande økonomistoff. Rådmann Øyvind Valen forklarte og la fram kommune-stoda på ein forståeleg og god måte.

Etter ein kjapp matbit, fór politikarane i gruppemøte. Mange store og viktige saker stod på kveldens agenda. Dei skulle, før kvelden var slutt, mellom anna bestemma seg for Framtidas omsorg, fusjonering av elverket, tertialrapporten skulle takast stilling til og endringar i Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (LVKs)vedtekter. Heldigvis, tenkte kanskje somme, var planen for Sand sentrum utsett.

Før møtet blei sett, kom flinke elevar frå Kulturskulen og song så fint. Deretter var det rydda plass ein heil time til Laila Steine og Suldal Vekst om drifta deira. Og tilhøyrarane langs veggen begynte å lura på når møtet og dei viktige sakene eigentleg skulle ta til. Klokka blei sju.

Talarstolen blei flittig besøkt, fleire hadde mykje dei ville ha sagt. Og klokka gjekk. Politikarane diskuterte og heldt gruppemøte. Prøveavstemmingar over fleire forslag måtte til før endelege vedtak blei fatta.

Då klokka nærma seg elleve og blodsukkeret var heilt nede i kjellaren, blei det ikkje særleg sprut over tertial-rapporten. Klokka 23.05 heva ordførar Gerd Helen Bø møtet. Då hadde politikarane vore på kommunehuset i over sju timar. Etter jobb.

Rådmannen meiner Suldal kommune framleis har ein svært god økonomi. Nominasjonsprosessen til kommunestyrevalet neste haust er godt i gang. Snart skal nye politikarar velja kor mykje av fritida si dei vil bruka på politisk arbeid for Suldal.

Kanskje er det på høg tid å flytta kommunestyre-møta tilbake til dagtid? Betre planlegging og strammare møteleiing kan vega opp, men alle saker fortener god og rettferdig behandling av politikarar som er vakne og opplagte. Det er dei ikkje i slutten av eit sju timars langt møte.