Fruktbart  i  Suldal?

Leiar:

Fruktbart i Suldal?

av Esther Moe

Erna Solberg har fått både ris og ros for sitt nyttårsønske om at fleire norske kvinner skal føda fleire barn. I dag føder norske kvinner i snitt 1, 62 barn, og det talet  er det lågaste på mange år.

Også i Suldal er fødselstala lågare enn på lenge. I fjor såg 35 nye suldøler verdas lys for første gong, og på det private familieplanet er kvar og ein av dei ei stor glede. Men for  dei som styrer og ser på statistikk, er det berre å konstatera at det er betydeleg færre enn i toppåret 2009, då talet var 52.

Det er ingen som midt i gleda over eit nyfødd barn, bekymrar seg for statistiske fødselsfakta. Og det er heller ingen kvinner eller menn som i avvegingane om å prøva å eit barn, anten det gjeld det første eller endå eitt, lar verken statsministrar eller jordmødre i fråflyttingstruga kommunar, få noko ord med i laget.

Om ein vil ha barn, kor mange ein ønskjer seg og når ein prøver å få barn, er ei heilt privat sak. Dei faktorane som påverkar, handlar først og fremst om korleis det vil passa for familien, for kvardagen, for eins eige liv.

Det veit nok Erna Solberg godt, men ho veit også at kvar og ein familie sine avgjerder i samla sum har stor betydning for landet ho styrer.

Den erkjenninga kviler også jordmor Silje Handeland her, som i sist utgåve av avisa på det sterkaste oppfordrar dei styrande i Suldal til å ikkje gløyma småbarnsfamiliane. Ho trekkjer fram bu-situasjonen, pendlar-stoda og jobb, blant anna. Faktorar som ved første augekast kanskje ikkje verkar særleg  fruktbarheits-framkallande, men som alle småbarnsforeldre veit er heilt avgjerande når puslespelet skal leggjast.

Det er slike ting som kan vippa avgjerda i favør av det både Solberg, Handeland og alle kommuneleiingar ønskjer seg.

Suldals administrasjon og folkevalde veit godt kor viktig fødselstala er, og at dei er eit parameter for bulyst og trivsel.

Men kor godt er dei som styrer og steller kjende med dei faktorane som kan vippa lysta den vegen lokalsamfunnet ønskjer seg? Ein fruktbarheitsfestival er kanskje ein naturleg arvtakar til Ungkarsfestivalen her inne i fjorden, men den skal neppe kommunen ha sine fingrar i. Det beste kommunen kan gjera, er å finna jordmorstetoskopet og leggja det inntil småbarnsfamilie-gruppa og lytta til kva som rører seg der.