Fredag:  Framleis  ingen  smitte  påvist  i  Suldal

Smittevernlege Stine Daldorff med Vigdis Førland og Astrid Gundersen Vik som arbeider ved helseavdelinga.

Fredag: Framleis ingen smitte påvist i Suldal

av Esther Moe

Nå i fredag føremiddag fekk smittevernlege Stine Daldorff resultatet på den siste av dei seks prøvane som er tatt i Suldal etter dei to som blei tatt før helga. Alle er negative.
Korrigering: totalt tolv prøvar er tatt i Suldal, seks av dei har kommunen fått svar på. Fleire prøvar blir tatt i dag fredag.

Seinkar terskelen for å testa helsepersonell
Det er sjølvsagt Daldorff glad for. Frå og med i dag blir kriterie-terskelen for testing av helsepersonell lågare, så ho reknar med at det dermed også blir meir testing av av slikt personell i Suldal. Dei som lurer på dette, kan ta kontakt med legekontoret. Lokalt er også apotek-og barneverntilsette tatt med i denne kategorien.

Fryktar at kontakt-terskelen er blitt for høg
Samtidig som Daldorff kan gle seg over prøveresultata når det gjeld Korona, er ho også litt uroa over at suldølen nå ser ut til å vera redde for å bry legekontoret.
– Me har veldig låg pågang nå, så terskelen for å ta kontakt er kanskje blitt for høg. Folk som sit heime og er bekymra for helsa si når det også gjeld anna enn virus-smitte, må ta kontakt. Det er betre å ta ein telefon og sjekka det ut, anten det gjeld kontrollar eller andre ting, ber Daldorff.

Flinke suldøler
Om det er Suldals strenge karantene-krav som er å takka for dagens situasjon, er umogleg å seia nå.
– Effekten av det, får me først vita om ei til to veker, og kor mange me har skånt, får me aldri vita. Men folk i Suldal er flinke til å overhalda reglane.

Omstridde karantenebestemmingar til formannskapet i dag
Suldals karantenerestriksjonar er omstridde av Folkehelseinstituttet, som i går gjekk ut med at dei frårår tiltak som innreisereglar og karantene mellom kommunar og landsdelar. Fylkesmannen i Rogaland meiner eit slikt vedtak berre kan nedleggjast for sju dagar av gongen.
Desse restriksjonane skal drøftast av formannskapet i ettermiddag, og innstillinga frå rådmannen er å halda fram med dagens opplegg fram til og med 27.mars.

Innstilling under tvil
Rådmannen skriv at innstillinga er gjort etter samla vurdering og under tvil og legg også opp til nokre lempingar på det opprinnelege innreise-vedtaket. Suldalsposten følgjer formannskapsmøtet i dag, som altså går digitalt, via Messenger.