Leiar (med lydfil):

Fornuftig, men forsiktig fylkesmann

av Esther Moe

lydfilFylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa har talt. Om framtidas kommune-kart i Rogaland blir slik ho meiner det bør vera, kan svært godt vera. Det er all grunn til å tru at fylkesmannsembetet er kompromiss-bakeriet i Regjeringas store kommunereformarbeid.

Mange heldt pusten då Kleppa sist tysdag stod klar med sine plansjar og kart, og ingen i salen let seg be be to gonger til ein kjærkommen lått då hjelmelandsbuen inviterte til ein “gjønågong”.

Mykje står på spel; kommunegrensene handlar om makt, prestisje, forhandlingar, folkevilje og ein haug med kjensler, og det veit ordførarane som sit og ventar på Kleppa godt. Dei veit også at uansett kva utfallet blir, er det ikkje dei som treng å ta støyten. Alt kan skuldast på fylkesmannen.

Derfor er det sunt og godt å ha ein instans som ser utover med eit litt kjøleg blikk. Maktå på Straen er eit innarbeidd uttrykk, kanskje kan fornufta i fylkesmannen vera ein ekvivalent på eit heilt anna felt.

Kommunegrensene i Suldal er modne for opprydding, både i sør mot Hjelmeland og i nord mot Sauda. Men med Jøsenfjorden kan ikkje kommunestyret her lokalt gjera noko, og med Hylsstronda vil dei ikkje. Somme tør kanskje heller ikkje ta den ubehagelege jobben med å oppdatera grensene i tråd med ei utvikling på samferdsle og veg som har utdatert dei.

Kleppa har fått kritikk for å vera for forsiktig i klypen på Nord-Jæren Sett frå Suldal og indre Ryfylke, må det seiast at det er vanskeleg å sjå kvifor ikkje Kleppa gjorde kort prosess og gav Jøsenfjorden den overgangen frå Hjelmeland til Suldal som alt ligg til rette for. Og som ville ha vore ei logisk oppfølging av region-tanken som fylkesmannen følgjer i sitt opplegg. Slik Kleppa kom ut tysdag, var det litt uklart kva ho meiner kan avklara Hjelmeland/Jøsenfjorden, men i intervjuet ho gir i dagens avis, er ho glasklar på at ei skuleløysing ikkje er nokon garanti for uendra grenser. Det er bra. Det er ein klar Ryfylke-tanke i fylkesmannens tilråding, og den er forankra i handfast geografi.

Når fornufta er i sving, er det ingen grunn til å daua frå rett ved den djupe Jøsenfjorden. Flytt suldalsgrensa slik at kommunevåpen og fornuft er to sider av samme sak, også ved kanten av det som er sagt å vera den djupaste fjorden.