Eit  sjukt  godt  forslag

Eit sjukt godt forslag

av Nora Bogetvedt Jenssen

Framtidas eldreomsorg i Suldal er i ferd med å bli vedtatt politisk. Arbeidsgrupper, tilsette, administrasjon og politikarar har alle lagt tid og arbeid i å utarbeida planar for korleis dei eldre og sjuke i kommunen skal få det best mogleg i framtida. Politikarane, i lag med administrasjonen i kommunen, har vore på studietur til Trøndelag for å læra siste nytt om demensomsorg, velferdsteknologi og om mat frå produksjonskjøkken. Kommunestyret skal seia sitt om rådmannens framlegg neste veke, og i Ølen sit Omega klare til å teikna eit flott nytt omsorgssenter på Suldalsosen.

Det kjem ikkje til å stå på verken planar, gode intensjonar eller flotte bygg. Den største utfordringa kan komma til å bli rekruttering av sjukepleiarar. Det manglar over 4 000 sjukepleiarar i Norge i dag, og mange kommunar kjempar om akkurat denne kompetansen med lovnad om ekstra løn og andre goder. I levekårsutvalet kunne kommunalsjef for helse, Grete Jæger Anglevik informera politikarane om at det per i dag manglar 13 sjukepleiarar i kommunen. Korleis ho skal fylla alle desse stillingane har ho inga god løysing på. Kommunen har i dag gode stipendordningar og tilbod om desentralisert sjukepleiarutdanning, men stillingane er like ubesette og vikarbruken av utanlandske sjukpleiarar aukar.

Fire år på desentralisert sjukepleiarutdanning, betyr fire år med mykje arbeid. Det betyr også for dei aller fleste fire år med anstrenga økonomi. Det ikkje er tilrådeleg å arbeida meir enn i halv stilling i tillegg til sjukepleie-studia.

Etter at møtet i levekårsutvalet var heva, hadde Henrik Halsne dagens beste forslag.
– Om ein helsefagarbeidar som i dag arbeider i kommunen er villig til å setja seg på skulebenken for å bli sjukepleiar og blir verande i kommunen, føreslår eg at kommunen betalar femti prosent av løna. Altså det dei tapar økonomisk i studietida. Halsne meinte at dette umogleg kunne kosta meir enn dagens dyre ordning med å bruka vikarbyrå og at det heilt klart vil løna seg i det lange løp.

All verdas innsparingsforslag i Framtidas eldreomsorg kan fort bli eten opp av dyre løysingar med innleidd sjukepleiarkompetanse, som etter vikarperioda seier hasta la vista og reiser heim til Spania. Tankane til Halsne bør bli tatt med i arbeidet med framtidas rekruttering. Suldal blir aldri verdas navle i omsorgs-Norge i hard konkurranse med alle dei andre kommunane som ønskjer dei same nyutdanna sjukepleiarane.

Å satsa på suldøler i eigne rekkjer kan koma til å bli den beste medisinen.