LESARBREV:  –  Debatten  vekkjer  kjensler

Slik ser arkitekten føre seg at ei samlokalisering av framtidas omsorg på Sand kan sjå ut. Illos: Omega Areal as.

LESARBREV: – Debatten vekkjer kjensler

av Trude-Katarina Årdal

Samlokalisering eller ikkje har blitt en stor diskusjon, det vekkjer mange kjensler for mange. Då eg flytta til Suldal i 2012, var draumen om landet og sosiale samvær med folk i bygda det som lokka meg inn. Ein sjukepleiar trengst som regel over alt i landet. I 2012 var det litt vanskar for meg å få jobb som sjukepleiar, men vi kan sjå det har snudd. Til mi overrasking er Suldal på toppen av mine beste arbeidsplassar som sjukepleiar.

Å jobbe i helsevesenet i Suldal: Heilt fantastisk, er den beste plassen eg har jobba innan helsevesenet. Suldal gir verkeleg rom for faglig utvikling og moglegheiter for å vere ein del av noe godt fagleg fellesskap. Det er mange flotte folk i helsevesenet som har god kompetanse på ulike område. Ein må sjå på kva som er fagleg forsvarleg i forhold til helsa til framtida eldre og korleis ein skal utnytte kompetansen til fagpersonell. Tenk over kva kompetanse ein treng og korleis den kan nyttast. I framtida må ein legge opp til at ca. 1 av 4 ungdommar må utdanne seg innan helse. Når ein tenkjer at desse er ungdommane i Suldal, er det ikkje sikkert alle dei ønskjer å bu i Suldal etter utdanning eller at ikkje alle ønskjer utdanning innan helse. Kva skal ein då gjer? Rekruttering av helsefag og sjukepleiar for å få dei til å flytte til Suldal har vist seg å vere vanskeleg. Det er mangel på sjukepleiar over heile landet, kva skal då lokke dei inn til Suldal?

Ein av grunnane til at eg har vært lenge i Suldal, er det flotte helsevesenet og samhandlinga mellom einingane. Moglegheitene til å bli en betre sjukepleiar og få fagleg påfyll gir lyst til å vere i helsevesenet i Suldal. Takk så mykje for dette. Når det er sagt må eg seie; etter ei stund kjem det ein dag der ein ønskjer meir enn ein fantastisk jobb og gode kollegaer. Det trengst nettverk og venskap også. Mangel på det siste har vore ein av grunnane for at eg i løpet av 2020 vel å seie takk for ei fantastisk tid som sjukepleier i Suldal, men eg treng meir venskap privat enn berre ein jobb.

Rekruttering trur eg fram over vil bli vanskeleg. Så kva skal ein då gjer i framtida? Kanskje ein skal tenke korleis kan ein styrkje betre samhandling og utnytting av kompetanse slik at alle får fagleg god hjelp. Kan ein hjelpe kvarandre meir for å få gi hjelp til brukarane? Kor lett vil det vere om ein skal vera på forskjellige stader i Suldal? Tenk gjerne over dette før ein bestemmer kva lokalisering som er best. Bra utnytting av kompetanse vil gi god kvalitet for brukarane og framtidas eldre. Det er gode eigenskapar både med Sand og Suldalsosen.

Personlig trur eg Sand gir meir av gode med lege, fysio, heimeteneste, psykisk helse, badeanlegg, kulturhus og butikkar. Det vil nok blir bra uansett kva ein vel, men husk kva en treng av helsevesenet og deira kompetanse i framtida. Suldal har eit fantastisk helsevesen og får mykje skryt av andre kommunar, så eg jobbar i stoltheit for Suldal og kjenner eg er kry av å representere ein så flott arbeidsplass. Dette vil eg gjere heilt til min siste dag her.

Ha en strålande dag!

Med venleg helsing
Trude-Katarina Årdal