Variasjonsbreidde

Leiar:

Variasjonsbreidde

av Esther Moe

Suldal er eit samfunn som på mange måtar ligg tungt i tradisjonsvatnet. Livsformene varierer ikkje over ein låg sko, me er ikkje noko utstillingsvindauge for alternative måtar å løysa livet på.

Kjønnsrollemønstera lever vel eigentleg i hovudsak i beste velgåande, og det er ikkje menn som tvingar kvinner til å ta fri på onsdag eller fredag eller begge når ungane er små.  For, mens jenter har heile hylla full av val, skjørt/bukse, realfag/humanistiske,  kort hår/langt hår, tøft image/mjukt image, fotball/strikking, svart/rosa, for å ta eit utval opsjonar, framstår mulegheitene som ein tanke trongare for gutane. Gutars fysiske fortrinn, nemleg større styrke og muskelmasse, kor er det bruk for den i dagens samfunn?

Tal som i vår blei lagde på bordet nasjonalt, viser at dobbelt så mange gutar som jenter får spesialundervisning i grunnskulen i år, og denne forskjellen har vore der i mange år.

Forskarar bekymrar seg for at skulens opplegg og ideologi passar betre jenters naturlege framferd og at jenters naturlege interesser og kapasitetar blir belønna i dagens skule. Gutanes naturlege interesser og anlegg kjem ikkje til sin rett.

Suldal har unormalt høge tal på timar som går med til spesialundervisning, eit faktum som både politikarar og administrasjon bekymrar seg for, med rette.

Korleis forholdstalet er mellom jenter og gutar når det gjeld kven som treng og får spesialundervisning her, skal vera usagt. Men spørsmålet om skulen er romsleg nok til å premiera og sjå ungar som ikkje har stillesitjing og konsentrasjon som sin favoritt, er veldig aktuelt også i Suldal.

Å ha behov for spenning, for bevegelse, for litt action og adrenalin, er bra og heilt naturleg, både blant jenter og gutar. Gutar særleg, men også jenter treng det. Og dei som har litt ekstra lopper i blodet og energi dei treng utløp for, må ikkje gå og kjenna seg som svarte får.

Samfunnet og arbeidslivet treng folk med energi, mangel på tålmod, initiativ og handlekraft, og det er eigentleg ei plikt for skular å sørga for at slike dyder blir framelska heller enn hysja ned. Suldal med sin naturnære småskular har alle føresetnader for å laga litt meir rom for det som ikkje handlar om å sitja ned og snakka tåleg.