Om  opne dører  og  korte  vegar

Leiar (med lydfil):

Om opne dører og korte vegar

av Esther Moe

Dei folkevalde som i dag forvaltar Ulla-Førre næringsfond har rett som det er saker som er tøffe. Det gir dei også tidvis tydeleg uttrykk for, og det er ikkje rart. Næringsfondet er ei veritabel gullgruve for både kommunens næringsutviklingsarbeid, potensielle mottakarar, og prioriteringane er naturleg nok omgitt av stor interesse blant suldølen.

Mange vil ha, ikkje alle kan få. Forvaltninga krev kløkt, men også mot til å ta vågesprang

Ja, det er krevjande å  vera fondsstyre. Ikkje minst fordi dei som sit der, ikkje gjer det i kraft av å vera BI-utdanna, men i eigenskap av folkevalt.

Så er det heller ikkje privat kapital det er snakk om. Det er fellesskapets pengar, kall det politisk kapital, gitt av Staten til Suldal som kompensasjon for ei kraftutbygging til storsamfunnets nytte og glede.

Kong Haakon-konfektens slagord er: En glede å gi, en glede å få. Det samme burde vel vera tilfelle med næringsfondspengane. Men alle verdiar har ei bør, forventinga om å forvalta talentet rett. Ingen er i tvil om at politikarane ønskjer å vera kloke, så fondet kan kasta av seg arbeidsplassar og vekst.

Men når politikarane nå ber rådmannen finna ut om dei kan få ei meir lukka arbeidsform, kan det verka som om dei heilt har gløymt kven dei er og kven dei sit rundt møtebordet for. Dei folkevalde sit der på vegner av folk som har valt dei, og det same folket er sjølvsagt svært interesserte i å høyra debattane og prioriteringane. Fondet er  reinspikka politikk, og derfor seier lova at møtedørene som regel skal vera opne. Så har lova sytt for unnatak,  for dei gongene omsynet til bedrifter, enkeltpersonar eller kommunen sjølv krev det.

Kva som gjer at formannskapspolitikarane ser ut til å meina at Stortingets bestemmelsar ikkje er dugande for deira saksbehandling, veit me ikkje.

Men det som er sikkert er at dei folkevalde nå må søkja folkestyre-sentrum og ikkje paragraf-rytteri for å halda presse og folk unna debatten om fellesskapets pengar.

Partiet som  har tatt initiativet til å få utgreidd ei meir lukka møteform, har følgjande  formulering i programmet sitt: ”Suldal Venstre er oppteken av det skal vera kort veg mellom den som vel og den som blir valt.” Vegen blir gjerne kortast når dører er opne i stadenfor lukka.