Mennesket  i  politikaren

Leiar:

Mennesket i politikaren

av Esther Moe

Med eit snautt år til lokalvalet neste år, begynner det å bli avklart kven som skal toppa partilistene. Også lokalt handlar valet om program og politiske standpunkt, men ingen stader spelar den personlege faktoren så sterkt inn i politikken som i små tette samfunn.

Fleire markante folkevalde-stemmer med lang fartstid kjem ikkje til å vera med når eit nytt kommunestyre samlar seg, mens nye og sjølvsagt mindre røynde skal hiva seg i ordskiftet.

Det er slik det skal og må vera, og frå ein redaktørstol er det mest så det er litt vakkert å sjå at lesarar responderer med takk for innsatsen og varme ord når lokalavisa presenterer den enkelte politikarars beslutning for framtida, anten det er ja til framhald eller det er takk for seg.

Rolla som folkevald i spiss er tøff og krevjande. Det er ein posisjon som gir innflytelse, men som krev tid og som gir stort ansvar som nok kan kjennast som tyngde. I eit lite og tett samfunn som vårt, må alle folkevalde leva tett på sine veljarar. Det er klart det kan kosta når temperaturen blir høg.

Usemje og argumentasjon er sjølve utgangspunktet for politikk.  Motivasjonen for alle er å bidra til eit godt samfunn, men oppfatningane av korleis det skal skje og kva som er godt, er forskjellige. Heldigvis. Meiningsbryting treng ikkje alltid å handla om siger eller tap, somme gonger er verdien at ein kan arbeida seg fram til kompromiss som kanskje ivaretar ein større heilskap enn nokon av utgangspunkta representerte.

God politikk blir det når klart-talande menneske tør å seia si meining og bryta den mot andres og når den kritiske tanken tør å stilla spørsmåla som kanskje verkar dumme. God politikk blir det når den enkelte folkevalde ikkje lar seg styra av impulsen om å bli likt av alle. Me skal hegna om den politisk arenaen slik at det er rom for det som er ulikt, for personleg eigenart, for både tanke og kjensler slik at folk føler seg frie til å vera seg sjølv også når dei er i rolla som politikar.

Hjarteleg velkommen til nye og erfarne kandidatar. Suldalssamfunnet- og politikken har meir trong for engasjement og glød enn for perfeksjonisme. Det er vondt å gjera feil, men det er mykje verre å gjera ingenting.