Konsekvensane  av  ansvarsvegring

Leiar (med lydfil):

Konsekvensane av ansvarsvegring

av Esther Moe

Skuleveka er igjen ei varm potet. På Sand er erfaringane gode med femdagarsveke. Der blei ordninga innført i 2016, mens politikarane valde å la kulturen med onsdagsfri få leva vidare i grendene.

På Suldalsosen er det nå klart at skulen og eit solid foreldre-fleirtal ønskjer femdagarsveka velkommen. Her er det gjennomført ei enkel undersøking per ranselpost til heimane.

I Erfjord er det splitting. Arbeidsgruppa for full veke ønskjer ikkje ein gong å la seg intervjua i frykt for ytterlegare splid i bygda.

Men arbeidsgruppa har også ei meir prinsipiell sak i saka, nemleg at det må vera politikarane som skal avgjera korleis skuleordninga skal vera i Suldal

Det bør politikarane merka seg, men også administrasjonen.

Då rådmannen og skulesjefen la fram saka om skuleveke-ordninga i 2016, var det med ei hovudinnstilling om femdagarsveke for alle skulane. Men dei folkevalde fekk også ei bakdør; ei såkalla subsidiær innstilling om forskjellsbehandling mellom Sand og resten av grendene, som altså fleirtalet valde. Debatten gjekk høgt i kommunestyret, der verdiar, tradisjon og kjønnsrollar var blant argument-ingrediensane. Viktig og interessant som tidtrøyte i salongen, men temmeleg ubrukbar i møte med det saka handlar om, nemleg korleis barn kan få den beste skulekvardagen.

Rådmannen førte vektige argument for ordninga og burde stått på den faglege overtydinga, så kunne dei folkevalde heller sjølve tatt initivatiativet til å gå på tvers.

Suldalsskulen er ein skule, om den er aldri så mykje desentralisert.  Skuleveka handlar ikkje om vaksnes behov, men om barns læring. Kor ideen om at barn i Erfjord treng andre læringsbetingelsar enn det barn på Sand gjer stammar frå, er ikkje godt å seia. Men når administrasjon og folkevalde ikkje torer å ta ansvaret for likebehandling, er det grendene og miljøet som må ta børa. Utan føresetnader for eit slikt ansvar og utan at nokon ansvarlege heller ser ut til å bry seg med å hjelpa til med prosessane.

Demokrati og medverknad er flott. Men det må ikkje bli vaskefat for ansvarlege hender som gjerne vil sleppa ubehaget med å ta upopulære avgjerder og som ryggar tilbake for det gode prinsippet om ein skulestandard i ein kommune.