Gi  gass!

Leiar:

Gi gass!

av Esther Moe

Det nye bussanbodet for Suldal starta opp i sommar, og sjølvsagt må Tide, som nå skal levera tilbodet til bussande suldøler, få ein sjanse til å komma i rute.

Men det er underleg når selskapets områdesjef startar det ferske forholdet med å understreka korleis dei ikkje kan garantera resultata og slår frampå om at suldøler med viktige reiser bør vurdera å starta dagen før for å vera på sikre sida.

Det var svaret etter ein episode med ei morgonrute som ikkje rokk morgonbåten til Stavanger og som resulterte i at elevane som skulle til vidaregåande i Sauda stranda på kaien på Sand i staden.

Det er Rogaland Fylkeskommune som har det øvste ansvaret for kollektivtrafikken, og det er selskapet Kolumbus som utfører jobben på deira vegner. Der var det ikkje utan vidare eten mat å få selskapets synspunkt på Tides uttale. Men etter ein del fram og tilbake skreiv tilslutt kommunikasjonsrådgivaren der at også suldølen kan leggja rutene til grunn når me skal ut og reisa. Og at Kolumbus aktar å ta opp saka med leverandøren.

Det er kanskje meininga at reisande frå inst i fjorden skal takka fint i handa for at me får forhalda oss til rutetabellar slik dei gjer i byen?

Alle forstår at livet ikkje kan garanterast. Force majeur, dei store kreftene som ligg utanfor menneskleg makt er alltid ein x-faktor. Mennesklege feil kan skje, alt som surrar og går kan stoppa som følgje av uføresette hendingar. Det treng me vel neppe vaksenopplæring på inst i fjorden.

Uttalen har naturleg nok ikkje gått dei folkevalde her hus forbi. I sist formannskapsmøtet, var Venstres Nils Bjarne Vold rimeleg hovudristande. Han kunne  fortelja at han har høyrt om fleire episodar med buss-krøll denne ettersommaren. Og blei av ordføraren beden om å rapportera problema direkte og konkret til henne.

Formannskapet gjekk også breiare til verks i sin frustrasjonssamtale om kollektiv-tilbodet, og om kor viktig det er for Sauda og Suldal å ha forbindelsar som ikkje inkluderer halvtimes ventingar på Ropeid. Det er det berre å seia amen til.
Men med slike haldningar og lunkne reaksjonar som kjem frå bussleverandøren og Kolumbus, er det mest så ein kan tenkja at det skal eit under til for å få gehør for dei mest audmjuke kollektiv-ønske i indre Ryfylke. Så berre gi gass, folkevalde!